Love.

Rytterforeningen Hviid

Januar 2006

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Rytterforeningen Hviid. Forkortes RFH. Foreningen er hjemhørende i Bramsnæs Kommune. Foreningens stiftelsesdato: 26. januar 2006

§ 2 Formål

Formålet med foreningen er, skabe optimale rammer og mulighed for forskellige aktiviteter af faglig, sportslig og social karakter.

De faglige aktiviteter.

De faglige aktiviteter skal øge vidensgrundlaget vedrørende hestens røgt og pleje samt korrekte anvendelse uanset hvilket formål hesten anvendes til. Herunder også viden om hestens adfærd, signaler og sprog, sygdom og sundhed. Formålet med de faglige aktiviteter er således at fremme arbejdet for og forståelsen af begrebet hestevelfærd.

De sportslige aktiviteter.

Foreningens sportslige aktiviteter har til formål at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens korrekte håndtering og træning. De sportslige aktiviteter sammenkædes med de faglige aktiviteter, så sammenkoblingen af konkurrencebegreberne med velfærdsbegreberne sikres.

De sociale aktiviteter.

De sociale aktiviteter skal sikre, at der skabes godt miljø, hvori uetisk eller usportslig optræden, mobning eller lignende ikke opstår eller accepteres. Alle foreningens aktiviteter har således udgangspunkt i et forpligtende socialt fællesskab. Der lægges vægt på at der skabes aktiviteter for både børn, unge og voksne på alle niveauer med hestevelfærd og rideglæde i centrum.

§ 3 Dansk Rideforbund

Rytterforeningen er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor foreningen og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 4 Medlemmer og æresmedlemmer

Foreningen er åben for alle der kan tilslutte sig foreningens formål. I foreningen kan optages senior- og juniormedlem-mer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlem-mer til og med det år , de fylder 18 år. De er valgbare til bestyrelsen som junior-repræsentanter, men har ikke stemmeret. Passive medlemmer, kaldet støttemedlemmer, kan optages i foreningen uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen og kontingentet ind-betales. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre eller værge. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til den 1. januar eller 1. juli. Når indmeldelse er sket, har medlemmet de rettigheder og forpligtelser som er angivet i vedtægterne. Æresmedlemmer kan optages på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring under-kastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

§ 5 Hæftelse

Foreningens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for foreningens gæld eller andre forpligtelser.

§ 6 Karantæne og udelukkelse

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for foreningen. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen kan finde sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg under Dansk Ride Forbund inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellable. Et eventuelt forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 6 B

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves at et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.(Blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

§ 6 C

I det § 6 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

§ 7 Medlemstyper og kontingent

I foreningen kan optages medlemmer i en af følgende kategorier: aktive juniorer, aktive seniorer, støttemedlemmer og æresmedlemmer. Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes for et år af gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent forud to gange årligt og er forfaldent til betaling den 1. januar og 1. juli. For støttemedlemmer opkræves medlemskontingent forud en gang årligt og er forfaldent til betaling den 1. januar. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse med mindst en måneds varsel til den 1. januar og 1. juli for aktive medlemmer og 1. januar for støttemedlemmer.

§ 8 Foreningens struktur og organisation.

Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer , der alle skal være fyldt 18 år. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for to år af gangen. Hvert år er 2 hhv. 3 eller 3 hhv. 4 medlemmer af bestyrelsen på valg, heriblandt enten formanden eller kassereren og sekretæren. På generalforsamlingen vælges formanden, kassereren og sekretæren direkte, og herefter vælges den øvrige bestyrelse samt 1-2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand. Næstformanden træder ved formandens frafald i dennes sted. Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt 1 juniorsuppleant. De valgte juniorer må ikke være fyldt 18 år i det år, de vælges. I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Bestyrelsen understøttes af en række primære udvalg. Nedsættelsen af udvalgene og valg af udvalgsformænd sker på generalforsamlingen. Formanden vælges blandt de kandidater, der er opstillet af udvalgsmedlemmerne. Udvalgene konstituerer herefter sig selv. Udvalgsarbejdet sker i tæt samarbejde med bestyrelsen og udvalgsformanden for hvert udvalg har møderet i bestyrelsen. Udvalgsaktiviteter fremlægges løbende for bestyrelsen, således at bestyrelsen holdes orienteret om udvalgsarbejdet. Større aktiviteter og egentlige arrangementer skal godkendes af bestyrelsen. Med mindre andet besluttes på generalforsamlingen er udvalgene åbne for foreningens medlemmer. Udvalgsmedlemmerne indtræder på generalforsamlingen. Ønskes indtræden udenfor generalforsamlingen, skal dette forelægges for og godkendes af bestyrelsen. Hvert udvalgs ansvarsområde og beføjelser kan præciseres i én til hvert udvalg hørende funktionsbeskrivelse. I tilfælde af vakance, supplerer de pågældende udvalg sig selv og vælger ny formand. Samtlige udvalgsmedlemmer vælges for et år. Genvalg kan finde sted. Medlemmer af Rytterforeningens bestyrelse, udvalg eller foreningens revisorer kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen eller være revisor i en anden rideklub. Medlemmer af Rytterforeningen Hviids bestyrelse kan ikke samtidig have administrativ tilknytning til en anden rideklub eller andet rideetablissement.

§ 9 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes løbende, dvs. med ca. en måneds mellemrum, eller hyppigere efter behov. Dog afholdes der minimum otte bestyrelsesmøder om året. Ekstraordinært sammentræde skal ske på forlangende af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller formanden. Bestyrelsen indkaldes skriftligt med minimum følgende dagsorden : Godkendelse af dagsorden og referat. Meddelelser fra formanden. Meddelelser fra udvalgene. Eventuelt. Alle bestyrelsesbeslutninger tages med simpelt flertal, se dog § 6A. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes frafald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være tilstede og deltage i afstemningen. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne og et beslutningsreferat fremlægges og underskrives af bestyrelsen på næstkommende bestyrelsesmøde. Forhandlinger med offentlige myndigheder og forretningsforbindelser godkendes i forvejen af bestyrelsen, skal føres til protokol og fremlægges underskrives ved forhandlingernes afslutning.

§ 10 Prokura

Bestyrelsen disponerer over foreningens midler til foreningens formål og træffer alle bestemmelser vedrørende dennes virksomhed.. Formanden og kassereren kan tegne foreningen i alle økonomiske forhold. Foreningens samlede bestyrelse er ansvarlig overfor kommunalbestyrelsen og foreningens reviderede regnskab skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 11 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. december. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftligt meddeles foreningens medlemmer mindst med 14 dages varsel. Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og har været medlem af foreningen i mindst tre måneder. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter : Valg af dirigent Bestyrelsen og formanden aflægger beretning. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Fastsættelse af kontingent. Behandling af indkomne forslag. Valg af formand eller kasserer og sekretær. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Valg af juniorrepræsentanter og suppleant. Valg af revisorer og 1 revisor suppleant. Valg af udvalg og udvalgsformænd. Eventuelt. Indkomne forslag vedlægges dagsordenen og det skal fremgå af indkaldelsen, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg og hvorvidt de ønsker genvalg. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved generalforsamlingens afslutning skal der foreligge et referat fra mødet, som underskrives af dirigenten. Dette referat skal som minimum indeholde, navnene på de personer, der er valgt til bestyrelsen og som formænd for udvalgene.

§ 12 Lovændringer

Kun generalforsamlingen kan ændre foreningens love. Ændring af lovene skal ske med en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

§ 13 Regnskabsår, revision og regnskabsfremlæggelse

Foreningens regnskabsår er 1, januar til 31. december, hvor regnskabet afsluttes. Regnskabet skal revideres såvel talmæssigt som kritisk, af de valgte revisorer, senest den 1 februar. Foreningens formand kan deltage i revisionen. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Revisorer vælges på generalforsamlingen for to år af gangen. Genvalg kan finde sted. De på generalforsamlingen valgte revisorer pålægges at foretage uanmeldt revision af foreningens regnskab minimum 2 gange årligt. Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Bestyrelsens beretning, eventuelt i uddrag vedrørende opfyldelse af foreningens formålsparagraf, skal bilægges foreningens regnskab ved fremsendelse til kommunen. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af foreningens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

§ 14 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring, herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det seneste opgivne medlemstal til DRF ved beregning. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§ 15 Forholdet mellem Rytterforeningen og Ejendommen.

Rytterforeningen Hviid fungerer absolut selvstændigt, men et tæt samarbejde vil være konstruktivt og nødvendigt. Alle arrangementer og aktiviteter der afholdes på matriklen eller som omfatter ejendommens midler skal aftales og godkendes af ejendommens ejere. For at sikre det kontinuerte samarbejde inviteres ejerne til bestyrelsesmøderne. De har dog ikke stemmeret. Det er kun foreningens bestyrelse eller generalforsamlingen, der kan ekskludere et medlem jævnfør § 6, dog har foreningen ingen indflydelse på hvem, der deltager i undervisningen på matriklen. Medlemmer af Rytterforeningen Hviid skal til enhver tid respekterer den private ejendomsret og privatlivets fred på matriklen. Al færdsel på matriklen skal udelukkende foregå på de anviste områder. I tilfælde af konflikter kan et medlem bortvises fra matriklen på ejerens foranledning, medmindre der er tale om et forenings arrangement, hvortil dele af ejendommen er lejet.

§ 16 Opløsning

Foreningens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsningen vedtages ved simpelt flertal. Når generalforsamlingen har besluttet foreningens opløsning, træffer generalforsamlingen beslutning om afvikling af foreningens aktiver, til almennyttige formål indenfor ridesport primært i lokalområdet. Dette gælder dog ikke nagelfast inventar, der forbliver på matriklen.

§ 17 Lovenes ikrafttrædelse og revision.

Skabelonen og hovedpunkterne for nærværende love er vedtaget på stiftende generalforsamling den 26. januar 2006, herefter er lovene gennemarbejdet, færdiggjort og godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmernes underskrift august 2006:

Jutta Zeyn Formand

Mette Madsen Næstformand

Irene Pedersen Sekretær

Lisbeth Riis Hygom Kasserer

Rikke Falck